Obchodní podmínky

obchodní společnosti

REAL-SKP, a. s.

se sídlem Třibřichy 47, 537 01 Chrudim

IČ: 27488730

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 2490

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.skpmodel.eu/

 

Internetový obchod www.skpmodel.eu se zabývá prodejem plastikových modelů, barev, chemie, nářadí, doplňků a všech dalších potřeb pro plastikové modeláře, nadšence a příznivce.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud nejsou smluvní vztahy upraveny těmito obchodními podmínkami, řídí se vztahy pro spotřebitele občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.a dále zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

 

I. Objednání zboží

1. Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího www.skpmodel.eu. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem tj. potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

2. Odesláním objednávky tj. návrhu kupní smlouvy, kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito „Obchodními podmínkami", a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto „Obchodní podmínky“ tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3. Odesláním objednávky tj. návrhu kupní smlouvy, kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.

4. Dostupnost zboží a délka vyřízení objednávky je uvedena u jednotlivých druhů položek. V případě jakékoliv změny bude prodávající kupujícího neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

 

II. Potvrzení o přijetí objednávky

Potvrzení o přijetí objednávky s veškerými údaji obdržíte na Vámi zadané e-mailové adrese. Průběh vyřizování Vaší objednávky máte možnost sledovat na Vašem přihlašovacím účtu založeném v eshopu http://www.skpmodel.eu/

 

III.Cena zboží

1. U jednotlivých položek zboží lze najít jejich ceny. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě objednání a platí až do expedice zboží. Daňový doklad je součástí zásilky. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé zboží nabízeny v dodacích podmínkách.

2. Platba musí být provedena v českých korunách. Při platbě předem očekáváme platbu do jednoho týdne.

3. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou cenou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky tj. kupní smlouvy.

4. Náklady vzniklé dodavateli na použití komunikačních prostředků na dálku hradí dodavatel.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

2. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí nejprve prodávajícího o odstoupení od smlouvy informovat e-mailem. Dále musí doložit doklad o koupi zboží a sdělit číslo účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, a dále zboží, které mu bylo zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje.
Vrácené zboží musí být kompletní, zboží ani žádná jeho část nesmí být poškozena ani použita. V takovém případě zákazník odešle zásilku zpět jako obyčejný balík (ne na dobírku), na vlastní náklady a po kontrole mu budou peníze vráceny na jeho běžný účet nejpozději do 14 dnů.

3. Pokud se kupující rozhodne k odstoupení od smlouvy, ale neodešle zpět zboží nebo doklad o jeho odeslání nebudou mu peníze vráceny.

4. V případě odstoupení ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy, a to především ceny za dopravu a balné.

 

V. Odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito „obchodními podmínkami“ a obecně závaznými právními předpisy.

2. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Shledané vady je kupující povinen neprodleně písemně nahlásit našemu obchodu. Za písemnou formu je považována i emailová forma.
Viditelně poškozenou zásilku nepřebírejte a s přepravcem sepište zápis o poškození zásilky. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a kazy.
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

3. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění vyřídí. Pro případ zamítnutí odpovědnosti za vady prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění, přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma.

VI. Nepřevzetí zásilky

V případě nepřevzetí zásilky zaslané na dobírku v úložní době, nebo v případě maření doručení, či při opakovaném doručením přepravci, dojde k porušení kupní smlouvy. Protože zákazník je ze strany expedice vždy informován o odeslání balíku a obdrží též číslo zásilky vč. online stránky  České pošty, kde může sledovat doručení a uložení zásilky, a je opakovaně upozorněn na povinnost vyzvednutí zásilky, jsou veškeré argumentace nebo odůvodnění nepřevzetí (např.neobdržení oznámenky apod.) brána za zcela účelová. V případě nevyzvednutí, či nepřevzetí zásilky bude zákazníkovi automaticky účtován storno poplatek ve výši 150,00 Kč. Za tím účelem je vystavena zálohová faktura nebo zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a smluvní pokutou ve výši 0,5 % za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky, kdy provede úhradu zboží předem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů. V tomto případě nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky bude navýšena o částku poštovného.

 

VII. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:


1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 25.5.2018

 

 

Ing. Mirko Zedník, E-shop skpmodel.eu

Adresa:

REAL-SKP,   a. s.

Třibřichy   47
  537 01 Chrudim

E-mail:

info@skpmodel.eu

IČ:

DIČ:

sp. zn.

27488730

CZ27488730

    B 2490 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  

č.ú.

115-3760910297/0100   (Komerční banka, a.s.)

Paypal: 

info@skpmodel.eu